משרד עורכי דין אריאלה גפן לוגו
ariela_logo_005_icon_trans

מתי ואיך ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע?

תאונת דרכים של שוטר או חייל
מתי ואיך ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע? כאשר מתרחשת תאונת דרכים, לרבות תאונת אופנוע, שכוללת נפגעים, מתבצעת פסילה מנהלית אוטומטית של רישיון הנהיגה. הפסילה המנהלית יכולה להיעשות על ידי קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה, שרשאי לקבוע את פרק הזמן בו הרישיון ייפסל בהסתמך על חומרת העבירה של הנהג, ובתנאי ששוכנע כי קיים סיכוי סביר, שיוגש כתב אישום נגד נהג האופנוע בגין העבירה שביצע.

Share This Post

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

מתי ואיך ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע?

פסילה מנהלית תאונת דרכים  – מתי ואיך ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע?

כאשר מתרחשת תאונת דרכים, לרבות תאונת אופנוע, שכוללת נפגעים, מתבצעת פסילה מנהלית אוטומטית של רישיון הנהיגה. הפסילה המנהלית יכולה להיעשות על ידי קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה, שרשאי לקבוע את פרק הזמן בו הרישיון ייפסל בהסתמך על חומרת העבירה של הנהג, ובתנאי ששוכנע כי קיים סיכוי סביר, שיוגש כתב אישום נגד נהג האופנוע בגין העבירה שביצע.

מכאן, בתוקף סמכותו של קצין המשטרה לפסול את הרישיון, עוד לפני שהתחיל משפט התעבורה.

יודגש, כי פסילה מנהלית ניתנת על ידי רשות ציבורית כמו משטרת ישראל כאשר ההבדל המהותי הינו מפסילה שניתנת ע"י בית משפט ונקראת פסילה משפטית. 

במהלך תקופת הפסילה המנהלית הנהג לא רשאי לנהוג כלל. הפרת האיסור ותנאי פסילת הרישיון עלולים לגרור עונשים כבדים. יודגש, כי תקופת הפסילה המנהלית לא נועדה להעניש את הנהג, אלא לאפשר לרשויות להעריך את מידת המסוכנות שלו לציבור.

מה קובע החוק לגבי פסילה מנהלית תאונת דרכים

פסילה בידי קצין משטרה (תיקון מס' 41) תשנ"ז-1997

47.   (א)  בסעיף זה, "קצין משטרה" – קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

           (ב)  היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה שלו.

           (ג)   (1)   נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), יתן לנהג אישור על נטילת הרשיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רשיון הנהיגה שלו; אישור שניתן כאמור יראו אותו כרשיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה;

(2)   בזימון האמור בפסקה (1) יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ז), וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של קצין המשטרה.

           (ד)  לא נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לתת לנהג זימון כאמור בסעיף קטן (ג).

           (ה)  היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי הענין:

(1)   בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים;

(2)   בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;

(3)   בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.

           (ו)   לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רשיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67.

פסילה מנהלית תאונת דרכים – מהם פרקי הזמן שעשוי לקבוע קצין המשטרה?

 

במקרי עבירות תעבורה כאשר לקצין המשטרה קיים ייסוד סביר כי נגד רוכב האופנוע או הנהג יוגש כתב אישום בגין העבירה הוא יכול לפעול בדרכים הבאות:

פסילה מנהלית תאונת דרכים- פסילה מנהלית עשויה להיקבע ל- 3 פרקי זמן:

1. פסילה ל- 30 יום, שנקבעת בעברות תנועה קלות או חמורות כמו נהיגה תחת השפעת סמים, חציית קו הפרדה רצוף או הסעת נוסעים מעל המותר, אשר לא גרמו לנזק ברכוש או בנפש. 

2. פסילה ל- 60 יום, שנקבעת בכל מקרה שבו נהג אופנוע היה מעורב בתאונה עם נפגעים, בין שהיו הולכי רגל, נוסעים או נהגים, וכן במקרים בהם אירע נזק לרכוש.

3. פסילה ל- 90 יום, שנקבעת בתאונות אופנוע קטלניות עם הרוגים. במקרים אלו קצין המשטרה לא רשאי להפעיל שיקול דעת, ועליו לפסול את הרישיון באופן מיידי ל- 90 יום.

 

פסילה מנהלית תאונת דרכים

בכל מקרה כאשר מתקיימת עבירת תעבורה, בטרם קצין המשטרה יגבש את דעתו בעניין העבירה ואת מתחם הענישה יזמן קצין המשטרה את הנהג או רוכב האופנוע במטרה להעניק לו את הזכות להשמיע את הצד שלו לעניין תאונת הדרכים.

 

יודגש, על קצין המשטרה מוטלת החובה לנמק את הסיבה לפסילת הרישיון של הנהג באופן ענייני וביחס ישיר לעבירת התעבורתית, כמו כן כפי  שיפורט בהמשך לעניין מסוכנות הנהג ביחס לעבירות תנועה אחרות בעברו.

האם ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע קלה?

על מנת לבטל פסילה מנהלית בתאונות אופנוע קלות, חשוב תחילה לקחת בחשבון 2 קריטריונים שמשפיעים על שיקול דעתו של הקצין שקבע את הפסילה:

1. רמת המסוכנות של הנהג- בהסתמך על העבר התעבורתי של הנהג ועל אופן התנהלותו בעת התאונה ואחריה, הקצין רשאי לקבוע האם הנהג מסוכן לציבור. במידה והוא משוכנע שנהיגתו אינה אחראית ומהווה סכנה, הוא יוריד אותו מהכביש לאלתר.

2. ראיות לכאורה- על מנת שיוכל לפסול את רישיונו, הקצין צריך להסתמך על ראיות, שממחישות כי הנהג אכן עבר על העבירות שמיוחסות לו, ובגינן נקבעת לו פסילת רישיון הנהיגה. במידה ואין ראיות שממחישות זאת, גם מידת המסוכנות של הנהג אינה רלוונטית, ולא ניתן לפסול את רישיונו כלל.

על מנת לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע קלה נדרש להגיש לבית המשפט טופס "בקשה לביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 48 לחוק התעבורה". בטופס זה הנהג נדרש לפרט את הסיבות לביטול פסילת רישיונו ולצרף תצהיר חתום על ידי עורך דינו.

פסילה מנהלית תאונת דרכים – על סמך אילו סיבות ניתן לבטל פסילת רישיון נהיגה?

1. ניתן לטעון כי הנהג אינו מסוכן לציבור ולתמוך בטענה זו על ידי הצגת גיליון תעבורתי נקי מעבירות תנועה של הנהג שנפסל רישיונו.

2. ניתן לטעון כי קצין המשטרה לא פירט את שיקוליו בכתב, או שלא ציין את סיבת המסוכנות של הנהג לציבור.

3. בהעדר ראיות לכאורה שמצביעות על אשמת הנהג בתאונה ניתן לערער על קביעת האשמה.

4. אף על פי שנסיבותיו האישיות של הנהג לא מהוות חלק משיקול דעת בית המשפט, ניתן לטעון אותן על מנת לקבל הקלות כלשהן. לדוגמה, ניתן לטעון שהנהג מטפל בבן משפחה נכה ולכן הוא זקוק לכלי רכב, או שהוא משתכר באמצעות רישיון הנהיגה שלו, ושפרנסתו תלויה בכך. אם ישכנע את בית המשפט, זה יוכל לבטל, להאריך או לקצר את פרק הזמן שנקבע לפסילת הרישיון על ידי קצין המשטרה.

פסילה מנהלית תאונת דרכים – האם ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע קשה עם נפגעים?

במקרים מסוימים ניתן לבטל או לקצר פסילה מנהלית, גם אם אירעה תאונת דרכים קשה עם נפגעים. כך לדוגמה, אם הוכחה מעורבותו של הנהג בתאונה, אך לא נמצאה שום ראיה באשר לאחריותו או לנהיגה מסוכנת או רשלנית מצידו בעת התאונה, ניתן לקצר ואף לבטל את פסילת הרישיון, ללא תלות בהוכחת עבר תעבורתי נקי והעדר מסוכנות לציבור. 

פסילה מנהלית תאונת דרכים

,מי שרישיונו נפסל לא צריך לראות בכך גזירה סופית. על מנת לבטל את פסילת הרישיון או לקצר את פרק הזמן שנקבע מומלץ להיעזר בעורך דין תאונות דרכים, שייבחן בדקדקנות את פרטי התאונה ויידע כיצד לפרט את הסיבות לביטול הפסילה.

סיוע של איש מקצוע מיומן יאפשר לנהג לזרז הליכים ויבטיח לו ייצוג מקצועי ומהיר, על מנת שהנהג יוכל לשוב לשגרה בהקדם האפשרי.

 

פסילה מנהלית תאונת דרכים   –  עורך דין תאונות דרכים

את הניסיון העשיר שצברה עורכת הדין אריאלה גפן בייצוג חברות הביטוח הגדולות בישראל וכ- עורכת דין נזיקין בכירה בתיקי תאונות דרכים מורכבים רתמה עו"ד אריאלה גפן לטובת משרד עורכי דין נזיקין שהקימה על מנת לשרת את נפגעי תאונת הדרכים מול חברות הביטוח והמדינה. 

ההיכרות הפנימית עם הביורוקרטיה, אופן התנהלות המערכת המשפטית והגופים השונים, לרבות חברות הביטוח, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, מאפשרת לעו"ד אריאלה גפן להשתמש בכלים וידע שצברה הודות לניסיון של למעלה מ- 20 שנה.  המקצועיות והידע הרב של עו"ד אריאלה גפן בתביעות ביטוח ונזיקין מאפשרת לה לנהל תיקי תאונות דרכים גדולים, קשים ומורכבים ולהבטיח ללקוחותיה אפס פשרות באשר למיצוי זכויותיהם המלאות בצורה המקצועית והטובה ביותר.

צרו קשר עוד היום לבדיקת זכאותכם לפיצוי כספי עוד היום – אריאלה גפן, עורכת דין תאונות אופנוע

אני אסכם ואומר מכל מי שנפגע בתאונת דרכים  – בבקשה אל תיקחו סיכונים ותעשו טעויות כי במלחמה מול הגופים הגדולים והחזקים אתם חייבים עורך דין תאונות דרכים מומחה ומקצועי שיייצג אתכם בבקיאות ומקצועיות על מנת שתקבלו את הפיצוי הכספי שמגיע לכם.

 

צרו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות וללא עלות עם עורכת הדין אריאלה גפן.

 

השאירו פרטים וניצור עמכם קשר

תשלום על פי הצלחה בלבד

More To Explore

תאונת עבודה מה עושים - שליח פיצה
מאמרים משפטים

מעל 300,000 לשליח פיצה שנפגע בתאונת אופנוע לא מבוטח

שליח פיצרייה שנפגע בתאונת דרכים קיבל פיצויים מקרנית אף על פי שהקטנוע בו רכב לא היה מבוטח

שליח הפיצה, שנפגע בשנת 2013 בתאונת דרכים ברמת השרון, אז בן 19 בלבד, נפצע כתוצאה מהתנגשות בכלי רכב, שלא נתן לו זכות קדימה. בעקבות התאונה שבר השליח את עצם הירך ונאלץ לעבור ניתוח לקיבוע העצם.

משרד עורכי דין תאונות דרכים
מאמרים משפטים

מעל 300,000 אלף ש"ח לרוכב אופניים חשמליים שנפגע בתאונה

צעיר ששוחח עם חברו בזמן שזה ישב במונית נפצע כאשר נהג המונית פתח בנסיעה מהירה באופן פתאומי והצעיר הוטח לכביש ונפגע.
בשנת 2016 קבוצת צעירים חזרה מ"סליחות" במרכז העיר נתניה. בעוד הצעירים עולים למונית נותר אחד מהם מחוץ לה, כשהוא רכוב על אופניים חשמליים ומשוחח עמם. בעודו נשען על דלת המונית, שחלונה היה פתוח, ומשוחח עם חברו, שישב באותה עת במושב שלצד הנהג, החל הנהג בנסיעה מהירה, מה שהוביל לכך שהצעיר שנותר מחוץ למונית נפל מהאופניים והוטח לכביש. נפילתו גרמה לחבלות בגב התחתון וביד שמאל ולשבר במפרק הירך.

צרו קשר עוד היום

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

עורכת דין אריאלה גפן
#
Agent (Online)
×

אנחנו כאן לעזור, מוזמנים לפנות בכל עניין

מגיע לכם פיצוי כספי

משרד עורכי דין אריאלה גפן לוגו

רגע, לפני שאתם הולכים

אם נפגעת או נפצעת מגיע לך פיצוי כספי, השאירו פרטים לקבלת גובה הפיצוי הכספי שמגיע לכם!