תאונת דרכים של שוטר או חייל
מתי ואיך ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע? כאשר מתרחשת תאונת דרכים, לרבות תאונת אופנוע, שכוללת נפגעים, מתבצעת פסילה מנהלית אוטומטית של רישיון הנהיגה. הפסילה המנהלית יכולה להיעשות על ידי קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה, שרשאי לקבוע את פרק הזמן בו הרישיון ייפסל בהסתמך על חומרת העבירה של הנהג, ובתנאי ששוכנע כי קיים סיכוי סביר, שיוגש כתב אישום נגד נהג האופנוע בגין העבירה שביצע.

Share This Post

מתי ואיך ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע?

פסילה מנהלית תאונת דרכים  – מתי ואיך ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע?

כאשר מתרחשת תאונת דרכים, לרבות תאונת אופנוע, שכוללת נפגעים, מתבצעת פסילה מנהלית אוטומטית של רישיון הנהיגה. הפסילה המנהלית יכולה להיעשות על ידי קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה, שרשאי לקבוע את פרק הזמן בו הרישיון ייפסל בהסתמך על חומרת העבירה של הנהג, ובתנאי ששוכנע כי קיים סיכוי סביר, שיוגש כתב אישום נגד נהג האופנוע בגין העבירה שביצע.

מכאן, בתוקף סמכותו של קצין המשטרה לפסול את הרישיון, עוד לפני שהתחיל משפט התעבורה.

יודגש, כי פסילה מנהלית ניתנת על ידי רשות ציבורית כמו משטרת ישראל כאשר ההבדל המהותי הינו מפסילה שניתנת ע"י בית משפט ונקראת פסילה משפטית. 

במהלך תקופת הפסילה המנהלית הנהג לא רשאי לנהוג כלל. הפרת האיסור ותנאי פסילת הרישיון עלולים לגרור עונשים כבדים. יודגש, כי תקופת הפסילה המנהלית לא נועדה להעניש את הנהג, אלא לאפשר לרשויות להעריך את מידת המסוכנות שלו לציבור.

מה קובע החוק לגבי פסילה מנהלית תאונת דרכים

פסילה בידי קצין משטרה (תיקון מס' 41) תשנ"ז-1997

47.   (א)  בסעיף זה, "קצין משטרה" – קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

           (ב)  היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה שלו.

           (ג)   (1)   נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), יתן לנהג אישור על נטילת הרשיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רשיון הנהיגה שלו; אישור שניתן כאמור יראו אותו כרשיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה;

(2)   בזימון האמור בפסקה (1) יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ז), וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של קצין המשטרה.

           (ד)  לא נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לתת לנהג זימון כאמור בסעיף קטן (ג).

           (ה)  היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי הענין:

(1)   בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים;

(2)   בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;

(3)   בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.

           (ו)   לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רשיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67.

פסילה מנהלית תאונת דרכים – מהם פרקי הזמן שעשוי לקבוע קצין המשטרה?

 

במקרי עבירות תעבורה כאשר לקצין המשטרה קיים ייסוד סביר כי נגד רוכב האופנוע או הנהג יוגש כתב אישום בגין העבירה הוא יכול לפעול בדרכים הבאות:

פסילה מנהלית תאונת דרכים- פסילה מנהלית עשויה להיקבע ל- 3 פרקי זמן:

1. פסילה ל- 30 יום, שנקבעת בעברות תנועה קלות או חמורות כמו נהיגה תחת השפעת סמים, חציית קו הפרדה רצוף או הסעת נוסעים מעל המותר, אשר לא גרמו לנזק ברכוש או בנפש. 

2. פסילה ל- 60 יום, שנקבעת בכל מקרה שבו נהג אופנוע היה מעורב בתאונה עם נפגעים, בין שהיו הולכי רגל, נוסעים או נהגים, וכן במקרים בהם אירע נזק לרכוש.

3. פסילה ל- 90 יום, שנקבעת בתאונות אופנוע קטלניות עם הרוגים. במקרים אלו קצין המשטרה לא רשאי להפעיל שיקול דעת, ועליו לפסול את הרישיון באופן מיידי ל- 90 יום.

פסילה מנהלית תאונת דרכים

בכל מקרה כאשר מתקיימת עבירת תעבורה, בטרם קצין המשטרה יגבש את דעתו בעניין העבירה ואת מתחם הענישה יזמן קצין המשטרה את הנהג או רוכב האופנוע במטרה להעניק לו את הזכות להשמיע את הצד שלו לעניין תאונת הדרכים.

יודגש, על קצין המשטרה מוטלת החובה לנמק את הסיבה לפסילת הרישיון של הנהג באופן ענייני וביחס ישיר לעבירת התעבורתית, כמו כן כפי  שיפורט בהמשך לעניין מסוכנות הנהג ביחס לעבירות תנועה אחרות בעברו.

האם ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע קלה?

על מנת לבטל פסילה מנהלית בתאונות אופנוע קלות, חשוב תחילה לקחת בחשבון 2 קריטריונים שמשפיעים על שיקול דעתו של הקצין שקבע את הפסילה:

1. רמת המסוכנות של הנהג- בהסתמך על העבר התעבורתי של הנהג ועל אופן התנהלותו בעת התאונה ואחריה, הקצין רשאי לקבוע האם הנהג מסוכן לציבור. במידה והוא משוכנע שנהיגתו אינה אחראית ומהווה סכנה, הוא יוריד אותו מהכביש לאלתר.

2. ראיות לכאורה- על מנת שיוכל לפסול את רישיונו, הקצין צריך להסתמך על ראיות, שממחישות כי הנהג אכן עבר על העבירות שמיוחסות לו, ובגינן נקבעת לו פסילת רישיון הנהיגה. במידה ואין ראיות שממחישות זאת, גם מידת המסוכנות של הנהג אינה רלוונטית, ולא ניתן לפסול את רישיונו כלל.

על מנת לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע קלה נדרש להגיש לבית המשפט טופס "בקשה לביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 48 לחוק התעבורה". בטופס זה הנהג נדרש לפרט את הסיבות לביטול פסילת רישיונו ולצרף תצהיר חתום על ידי עורך דינו.

פסילה מנהלית תאונת דרכים – על סמך אילו סיבות ניתן לבטל פסילת רישיון נהיגה?

1. ניתן לטעון כי הנהג אינו מסוכן לציבור ולתמוך בטענה זו על ידי הצגת גיליון תעבורתי נקי מעבירות תנועה של הנהג שנפסל רישיונו.

2. ניתן לטעון כי קצין המשטרה לא פירט את שיקוליו בכתב, או שלא ציין את סיבת המסוכנות של הנהג לציבור.

3. בהעדר ראיות לכאורה שמצביעות על אשמת הנהג בתאונה ניתן לערער על קביעת האשמה.

4. אף על פי שנסיבותיו האישיות של הנהג לא מהוות חלק משיקול דעת בית המשפט, ניתן לטעון אותן על מנת לקבל הקלות כלשהן. לדוגמה, ניתן לטעון שהנהג מטפל בבן משפחה נכה ולכן הוא זקוק לכלי רכב, או שהוא משתכר באמצעות רישיון הנהיגה שלו, ושפרנסתו תלויה בכך. אם ישכנע את בית המשפט, זה יוכל לבטל, להאריך או לקצר את פרק הזמן שנקבע לפסילת הרישיון על ידי קצין המשטרה.

פסילה מנהלית תאונת דרכים – האם ניתן לבטל פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע קשה עם נפגעים?

במקרים מסוימים ניתן לבטל או לקצר פסילה מנהלית, גם אם אירעה תאונת דרכים קשה עם נפגעים. כך לדוגמה, אם הוכחה מעורבותו של הנהג בתאונה, אך לא נמצאה שום ראיה באשר לאחריותו או לנהיגה מסוכנת או רשלנית מצידו בעת התאונה, ניתן לקצר ואף לבטל את פסילת הרישיון, ללא תלות בהוכחת עבר תעבורתי נקי והעדר מסוכנות לציבור. 

פסילה מנהלית תאונת דרכים

,מי שרישיונו נפסל לא צריך לראות בכך גזירה סופית. על מנת לבטל את פסילת הרישיון או לקצר את פרק הזמן שנקבע מומלץ להיעזר בעורך דין תאונות דרכים, שייבחן בדקדקנות את פרטי התאונה ויידע כיצד לפרט את הסיבות לביטול הפסילה.

סיוע של איש מקצוע מיומן יאפשר לנהג לזרז הליכים ויבטיח לו ייצוג מקצועי ומהיר, על מנת שהנהג יוכל לשוב לשגרה בהקדם האפשרי.

פסילה מנהלית תאונת דרכים   –  עורך דין תאונות דרכים

את הניסיון העשיר שצברה עורכת הדין אריאלה גפן בייצוג חברות הביטוח הגדולות בישראל וכ- עורכת דין נזיקין בכירה בתיקי תאונות דרכים מורכבים רתמה עו"ד אריאלה גפן לטובת משרד עורכי דין נזיקין שהקימה על מנת לשרת את נפגעי תאונת הדרכים מול חברות הביטוח והמדינה. 

ההיכרות הפנימית עם הביורוקרטיה, אופן התנהלות המערכת המשפטית והגופים השונים, לרבות חברות הביטוח, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, מאפשרת לעו"ד אריאלה גפן להשתמש בכלים וידע שצברה הודות לניסיון של למעלה מ- 20 שנה.  המקצועיות והידע הרב של עו"ד אריאלה גפן בתביעות ביטוח ונזיקין מאפשרת לה לנהל תיקי תאונות דרכים גדולים, קשים ומורכבים ולהבטיח ללקוחותיה אפס פשרות באשר למיצוי זכויותיהם המלאות בצורה המקצועית והטובה ביותר.

צרו קשר עוד היום לבדיקת זכאותכם לפיצוי כספי עוד היום – אריאלה גפן, עורכת דין תאונות אופנוע

אני אסכם ואומר מכל מי שנפגע בתאונת דרכים  – בבקשה אל תיקחו סיכונים ותעשו טעויות כי במלחמה מול הגופים הגדולים והחזקים אתם חייבים עורך דין תאונות דרכים מומחה ומקצועי שיייצג אתכם בבקיאות ומקצועיות על מנת שתקבלו את הפיצוי הכספי שמגיע לכם.

צרו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות וללא עלות עם עורכת הדין אריאלה גפן.

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

את הניסיון העשיר שצברה בייצוג חברות הביטוח הגדולות בישראל כעורכת דין בכירה בתיקי תאונות דרכים מורכבים רתמה עו"ד אריאלה גפן לטובת משרד עורכי דין נזיקין שהקימה  על מנת לשרת את נפגעי תאונת הדרכים מול חברות הביטוח.

ההיכרות עם הביורוקרטיה, אופן התנהלות המערכת המשפטית והגופים השונים, לרבות חברות הביטוח, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, מאפשרת לעו"ד אריאלה גפן להשתמש בכלים וידע שצברה הודות לניסיון של למעלה מ- 20 שנה.

ההתמחות של עו"ד אריאלה גפן בתביעות ביטוח ונזיקין מאפשרת לה לנהל תיקי  מורכבים וקשים לרבות בתאונות דרכים, רשלנות רפואית, תאונות עבודה ותאונות אופניים חשמליים ולהבטיח ללקוחותיה אפס פשרות באשר למיצוי זכויותיהם המלאות בצורה המקצועית והטובה ביותר.

לייעוץ משפטי ובניית תוכנית פעולה ממוקדת ואישית אנא השאירו פרטים וניצור עמכם קשר

תשלום על פי הצלחה בלבד

More To Explore

נפילה במדרכה
מאמרים משפטים

ההבדל בין תאונת דרכים לבין תאונת דרכים בעבודה

רבים מציבור המשתמשים בדרכים הציבוריות בארץ נתקלים במקרים בהם ישנם בורות, מהמורות, סדקים, שקעים, או כל מפגע סביבתי אחר. תופעה מצערת זו יכולה לצוץ במדרכות בהם אנו פוסעים, במסלולי רכיבה לאופניים, בכבישים בהם אנו נוהגים, וכיו"ב.

נפילה במדרכה
מאמרים משפטים

תביעה נגד העיריה בגין בור בכביש או ברחוב

רבים מציבור המשתמשים בדרכים הציבוריות בארץ נתקלים במקרים בהם ישנם בורות, מהמורות, סדקים, שקעים, או כל מפגע סביבתי אחר. תופעה מצערת זו יכולה לצוץ במדרכות בהם אנו פוסעים, במסלולי רכיבה לאופניים, בכבישים בהם אנו נוהגים, וכיו"ב.

צרו קשר עוד היום

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

עורכת דין אריאלה גפן
small_c_popup.png

אריאלה גפן - משרד עורכי דין

נפגעתם בתאונת דרכים? אולי אתם זכאים לפיצוי כספי

אנא מלא את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

small_c_popup.png
עורך דין תאונות דרכים

רגע, לפני שאתם הולכים

אם נפגעת או נפצעת מגיע לך פיצוי כספי.

השאירו פרטים להערכת הפיצוי הכספי שמגיע לך ועורכת הדין אריאלה גפן תיצור קשר בהקדם

אריאלה גפן - משרד עורכי דין